Wedstrijdreglement

 

ARTIKEL 1 – Inleiding

TADAAM/TELENET BVwaarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond TADAAM Xmas wedstrijd (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 1 december 2021 tot 24 december 2020 om middernacht. In deze periode zal elke dag een nieuwe wedstrijdvraag gelanceerd worden. De winnaar, of op sommige dagen de winnaars, zullen dagelijks aangekondigd worden vanaf 2 december tot en met 25 december 2020.

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor TADAAM-klanten en niet TADAAM-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit).

De Wedstrijd geldt niet voor medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd.

Elke deelnemer kan slechts één maal per dag aan de Wedstrijd deelnemen. Een deelnemer kan tijdens de wedstrijd slechts éénmaal winnen, en komt daardoor niet meer in aanmerking voor een prijs indien na winst.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen deelnemen aan de wedstrijd via een specifieke landingspagina: www.tadaam.be/christmas

Om deel te nemen hoeft de deelnemer geen Tadaam klant te zijn.

Om deel te nemen:

De deelnemer moet naar de landingspagina van de campagne gaan. www.tadaam.be/christmas

De deelnemer vult een formulier in met zijn naam en e-mailadres, waarna hij een link ontvangt om vrienden uit te nodigen.

De deelnemer moet vrienden uitnodigen om zich op de pagina te registreren. Hoe meer vrienden zich registreren via de link van de deelnemer, hoe meer kans de deelnemer heeft om de prijs te winnen.

Aan het einde van de week zal de deelnemer die volgens de viral loops van het platform de meeste vrienden heeft uitgenodigd, de prijs winnen.

Alleen volledig ingevulde en tijdige inzendingen zijn geldig.

De dag erna zal de winnaar bekend worden gemaakt via de @tadaamofficial Instagram stories.

De wedstrijd zal bestaan uit het beantwoorden van een vraag. Er zijn meerdere juiste antwoorden op de vraag. Elke dag zal er een nieuwe vraag worden gesteld, en de winnaar(s) zal/zullen worden gekozen op originaliteit. De winnaar(s) wordt/worden bekend gemaakt op de dag volgend op de dag waarop de wedstrijdvraag is gesteld. De winnaar(s) zal worden gevraagd om contact op te nemen met de organisator via een direct bericht op Instagram.

ARTIKEL 5 – De Prijs

Elke dag wordt er één prijs uitgereikt aan één winnaar. Op sommige dagen wordt meer dan één winnaar aangegeven. De te winnen prijs wordt vrijgegeven wanneer de vraag online wordt gepubliceerd op het @tadaamofficial Instagram-account in de vorm van een Instagram-post.
Prijzen kunnen niet contant worden betaald of worden ingewisseld voor een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moet als zodanig worden geaccepteerd. Het mag ook niet worden doorverkocht aan derden.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 – Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 – Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.