PRIVACY BELEID

INLEIDING

Allereerst, bedankt voor je interesse in TADAAM. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten zullen we bepaalde gegevens van jou moeten opvragen die nodig zijn voor het opstarten en onderhouden van de dienst, bijvoorbeeld uw naam, adres maar ook de nodige betalingsgegevens, etc. Tijdens je gebruik van onze diensten verkrijgen wij ook bijkomende gegevens van jou met betrekking tot je gebruik. Wij vinden het erg belangrijk dat je een goed beeld heeft van alles wat er met je gegevens gebeurt en ook niet gebeurt. We hebben getracht om deze informatie op een duidelijke en transparante wijze samen te brengen in het onderstaande privacy-beleid. Mocht je na het lezen van onderstaande nog verdere vragen of bedenkingen hebben, neem dan zeker contact op met ons. Je vindt onze contactgegevens onderaan dit beleid.

Wie zijn wij?

TADAAM is een innovatieproject binnen Telenet. In die zin geldt Telenet bv (met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 473.416.418) als eindverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Vanuit het opzet van een innovatieproject beschikt TADAAM echter over onderscheiden systemen waarin je gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Ook de Diensten aangeboden door TADAAM verschillen in belangrijke mate met de Diensten aangeboden door Telenet.
Vandaar dat we ervoor geopteerd hebben om een meer toegepast privacy-beleid op te stellen voor TADAAM.

Welke gegevens verzamelen we?

A. De gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen
In eerste instantie gaat het over de gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen bij het aanvragen, opstarten en gebruiken van de Dienst.
Dit zijn dan de gegevens die we vragen om u als klant te registreren bij TADAAM.
Hierbij bedoelen we voornamelijk uw e-mailadres, uw naam, uw adres maar bijvoorbeeld ook uw betalingsgegevens. Voor wat betreft de registratie van uw betalingsgegevens verwijzen we graag naar de specifieke paragraaf hieronder.

B. De gegevens die volgen uit het gebruik van de Dienst.

Daarnaast beschikken we ook over gegevens die volgen uit het gebruik van de Dienst, dit omvatten technische gegevens, verkeersgegevens of locatiegegevens.

 • Dit omvat bijvoorbeeld de registratie van het product/de Dienst zelf waarop u bent ingeschreven;
 • De technische gegevens van de hardware die u gebruikt zoals het model of service nummer;
 • Daarnaast verzamelen wij gegevens over je gebruik van onze Diensten (internet, TV, onlinediensten). Hierbij krijgen we informatie zowel over de Diensten zelf maar ook over de wijze waarop je ze gebruikt. Wij kunnen bijvoorbeeld weten hoelang je naar een bepaald programma hebt gekeken. Dit laat ons toe om een inzicht te krijgen in onze Diensten zelf en eventuele aanpassingen die we moeten aanbrengen.
 • De locatie- en verkeersgegevens zoals het IP-adres of de mast waar u op bent aangesloten tijdens uw effectief gebruik, uw login en paswoorden, etc.

C. De gegevens die we verkrijgen van derde partijen
Om onze dienstsverlening te verbeteren is het mogelijk dat we gegevens inkopen van gespecialiseerde derde bedrijven zoals Bisnode. Met de socio-demografische gegevens of consumenteninformatie die we van dergelijke bedrijven verkrijgen kunnen wij aan de slag gaan om onze Diensten aan te passen, te verbeteren, etc.

Waarom maak ik best een account aan?

Als TADAAM klant heeft u de mogelijkheid om een TADAAM account aan te maken. Dit is niet verplicht maar het aanmaken van een account heeft wel enkele voordelen:

 • U kan makkelijk inloggen op al onze Diensten
 • U heeft toegang tot een My TADAAM waar u makkelijk uw instellingen kan beheren of veranderen indien nodig

Indien u gebruik maakt van één account koppelen we ook al de manieren waarop u gebruik maakt van onze Diensten (via pc, app, etc) en wijzen we deze aan u toe.. Zo krijgen we een duidelijk beeld over hoe u onze Diensten gebruikt en wat u ervan precies verwacht, hetgeen de dienstverlening enkel maar ten goede kan komen.

Een account is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met anderen. Door anderen toegang te verlenen tot je account zullen je persoonlijke gegevens ook toegankelijk zijn voor anderen.

Welke gegevens verzamelen we en waarom verzamelen we die gegevens?

Wij verzamelen deze gegevens om een aantal voor de hand liggende redenen.

A. Omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst
We verzamelen deze gegevens omdat ze noodzakelijk zijn voor het starten, uitvoeren of stopzetten van onze overeenkomst, bijvoorbeeld:

 • Om de Dienst te kunnen opstarten hebben we gegevens nodig zoals naam, adres en telefoonnummer;
 • Om de facturatie te kunnen uitvoeren hebben we je betalingsgegevens nodig.

B. Omdat we een gerechtvaardigd belang hebben.
Het is onze bedoeling om u steeds de beste dienstverlening aan te bieden, ook hiervoor kunnen uw persoonsgegevens voor ons nuttige informatie aanleveren. In dat geval spreken we over een gerechtvaardigd belang op basis waarvan we uw persoonsgegevens kunnen bijhouden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het kan zijn dat we u moeten contacteren aangaande de Dienst die u afneemt bijvoorbeeld om u te informeren over gebruiksmogelijkheden, of ingeval u de Dienst heeft opgezegd om u te informeren over nieuwe promoties, producten of verbeteringen, etc.;
 • Het inzicht in uw gegevens laat ons ook toe het netwerk te onderhouden of te verbeteren, etc;
 • Onze dienstverlening gaat uit van een gepersonaliseerd gebruik van onze Diensten. Aan de hand van uw persoonsgegevens, gegevens die we halen uit uw gebruik van onze Diensten maar ook eventueel bijkomende gegevens (bijvoorbeeld socio-demografische gegevens die onder andere betrekking hebben op jou als klant en/of je gezin, alsook statistische gegevens op buurt- of straatniveau en consumenteninformatie) trachten we onze Diensten af te stemmen op uw voorkeuren en interesses. We denken hierbij aan een gepersonaliseerd voorstel voor een bepaalde film of TV-show door je persoonlijke gegevens en je kijkgedrag te combineren, of we kunnen je op basis van je persoonsgegevens ook gepersonaliseerde reclame sturen, etc.

C. Omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn
In heel wat gevallen zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht je internetgegevens gedurende 12 maanden bij te houden om ze in kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek te kunnen overmaken aan de bevoegde instanties. Of nog zijn er een reeks algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen op basis waarvan je gegevens dienen bij te houden.

D. Op basis van de uitdrukkelijke toestemming die we van u ontvangen hebben
Mits uw instemming willen we ook uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van TADAAM, onze rechtsopvolgers of andere leden van de groep.

Met wie delen wij uw gegevens?

A. Overdracht van data

Wij delen je gegevens met de volgende partijen

 • Met onze rechtsopvolgers en andere leden van de groep
  Zoals hierboven reeds vermeld is TADAAM een innovatieproject binnen Telenet BV. Het is dus mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Telenet BV of andere leden van de Telenet groep Liberty Global BV,Telenet Group bv, Telenet Retail BVBA & Telenet Group Holding NV,). In die gevallen kunnen uw gegevens door die entiteitenechter enkel gebruikt worden voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in het TADAAM privacybeleid.
 • Met externe partners die we aanstellen in het kader van onze dienstverlening naar u
  In bepaalde gevallen doen we beroep op externe partners in het kader van onze dienstverlening. Indien we je gegevens doorgeven aan derde partijen dan zal deze doorgifte enkel kunnen gebeuren voor dezelfde doeleinden als waarvoor Tadaam uw gegevens zelf verwerkt en is de doorgifte ook beperkt tot die gegevens die deze partijen nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.
  Bijvoorbeeld:
  Voor de levering van de hardware kunnen we beroep doen op externe koerier of pakjesdienst;
  Voor het leveren van de nodige klantenservice kunnen we ook een beroep op externe callcenters, etc. Om ervoor te zorgen dat deze partners onze klanten de best mogelijke ondersteuning kunnen geven aan onze TADAAM klanten spreekt het voor zich dat we ze ook inzicht moeten geven in je gegevens.
  Voor de verwerking van de maandelijkse betaling doen we beroep op een extern systeem, namelijk Stripe. Bijgevolg dient Stripe te beschikken over de nodige info om de betaling te kunnen opzetten en afwikkelen.

B. Internationale verwerking van je persoonsgegevens

Indien er persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, bijvoorbeeld in het geval van Stripe, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

C. Overdrachten in kader van reorganisatie, etc

Tot slot behouden we ons het recht voor om in verband met een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen, persoonsgegevens over te dragen.

Waarom anonimiseren we gegevens en wat doen we ermee?

Wij gebruiken anonieme gegevens voor commerciële doeleinden en rapportering zowel intern als extern. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon. Enkele voorbeelden: locatierapporteringen (‘hoeveel mensen waren op een bepaald moment op een bepaalde plaats’), kijkcijferrapporten voor TV-zenders om bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde programma’s te bepalen. TADAAM waarborgt telkens dat al deze partijen die van ons ontvangen data nooit kunnen herleiden naar een te identificeren natuurlijke persoon.

Hoe beschermen we je gegevens?

Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens.
We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.
Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Afhankelijk van het doel kan de bewaartermijn dus verschillen.Zo worden verkeersgegevens met betrekking tot verbindingen nooit langer dan 12 maanden bijgehouden en je TV-kijkgedrag maximum 36 maanden. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij hangende geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract.
Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Welke rechten heb ik en hoe oefen ik ze uit?

A. Welke rechten heb ik?
 • Het recht op inzage
  Je hebt het recht om op ieder ogenblik van te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over elementen zoals de verwerkingsdoeleinden; de betrokken categorieën van persoonsgegevens; etc.Je hebt ook het recht om één gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm.
 • Het recht op verbetering van persoonsgegevens
  Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.
 • Het recht op gegevenswissing
  Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door TADAAM.Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Het recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
  • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die TADAAM in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
  • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
  • TADAAM heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
  • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;
 • Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van dienstenleverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan TADAAM, gebaseerd op toestemming of naar aanleiding van het sluiten van een overeenkomst.
 • Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
  Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van TADAAM of in kader van het algemeen belang. TADAAM zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij TADAAM dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).
 • Opt-out voor directe marketing
  Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden

B. Hoe moet ik mijn rechten uitoefenen?

Om je privacy-rechten uit te oefenen dien je ons hiervan per mail naar gdpr@tadaam.be op de hoogte te brengen. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart).
Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

Wat bij wijzigingen van dit beleid?

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (www.tadaam.be/privacy). Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

Bij wie kan ik terecht voor het melden van incidenten of klachten?

Wil je een privacy incident melden of heb je klachten? Contacteer ons dan op support@TADAAM.be en vermeld duidelijk “privacy” in de titel.
Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door TADAAM, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.