Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

De in deze voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:
1.1 Betalingsoverzicht : de beschrijvende staat van de kosten en vergoedingen in verband met de aan de Klant verstrekte of te verstrekken Dienst(en).
1.2 Diensten: de diensten aangeboden door TADAAM, waaronder een Internetdienst en TADAAM Televisie.
1.3 Eindgebruiker(s): de natuurlijke persoon die binnen het kader van de privésfeer gebruik maakt van de TADAAM-Diensten.
1.4 Internetdienst:de internetdienst aangeboden door TADAAM.
1.5 Klant, U, Uw: de natuurlijke persoon met wie TADAAM deze Overeenkomst afsluit, onder wie ook elke persoon die handelt of van wie wij redelijkerwijze kunnen aannemen dat hij handelt met Uw machtiging of kennis.
1.6 TADAAM: de handelsnaam waaronder Telenet de Diensten aanbiedt.
1.7 TADAAM-Apparatuur: de apparatuur die door TADAAM aan de Klant ter beschikking wordt gesteld gedurende de looptijd van de Overeenkomst, waaronder een modem, een mediaspeler en een simkaart.
1.8 TADAAM Televisie: is de generieke benaming voor de televisiediensten van TADAAM waarbij tegen betaling bepaalde (pakketten van) audio en/of audiovisuele inhoud aan de klant ter beschikking wordt gesteld d.m.v. een applicatie (hierna “TADAAM Applicatie”).
1.9 Telenet: Telenet BV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 en met ondernemingsnummer 0473 416 418.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VOORWAARDEN EN SAMENSTELLING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze voorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen de Klant en TADAAM met betrekking tot de Diensten. De Klant verklaart (i) voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van deze voorwaarden en de kenmerken van de Diensten en (ii) deze voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard.
2.2 Naast deze voorwaarden bestaat de Overeenkomst eveneens uit de aankoopbevestiging, en elke schriftelijke wijziging van deze Overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”). Deze Overeenkomst vervangt alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken.
2.3 De Klant kan in geen geval de Overeenkomst wijzigen of vervangen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. SLUITEN, UITVOEREN EN BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR TADAAM

3.1 TADAAM behoudt zich het recht voor, zonder daarbij enige vergoeding verschuldigd te zijn, geen Overeenkomst aan te gaan, een bestaande Overeenkomst te beëindigen, te schorsen dan wel te ontbinden in onder meer een van de volgende situaties:
• technische redenen;
• incorrecte klantgegevens of misbruik ervan;
• ernstige aanwijzingen van fraude, gebrek aan krediet of van niet-betaling van onze producten of Diensten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een voorgaande historiek van wanbetaling;
• gebruik van een TADAAM-product of -dienst strijdig met de Overeenkomst, met de wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of de goede zeden, of waarbij de goede werking of de integriteit van het-netwerk wordt beschadigd; en/of
• bij hoogdringendheid of in geval van een bevel en/of beslissing van de overheid of van het gerecht.
3.2 De Klant bezorgt TADAAM alle informatie nodig voor het sluiten van de Overeenkomst. De Klant verbindt zich ertoe TADAAM onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contact– en persoonsgegevens.

4. TADAAM TELEVISIE

4.1 TADAAM Televisie is toegankelijk in België en vanuit alle andere lidstaten van de Europese Unie voor Klanten die een stabiel en feitelijk verblijf in België hebben maar tijdelijk in een andere lidstaat verblijven. TADAAM kan de beschikbaarheid van TADAAM Televisie op ieder ogenblik afhankelijk stellen van het leveren door de Klant van afdoende bewijs van een stabiel en feitelijk verblijf in België.
4.2 Het aantal gebruikers dat binnen hetzelfde abonnement gelijktijdig gebruik kan maken van TADAAM Televisie en het aantal toestellen dat geregistreerd kan worden, is beperkt. Voor meer informatie, zie de productspecificaties op www.tadaam.be.
4.3 De toegang tot TADAAM Televisie is in ieder geval beperkt tot Eindgebruikers die deel uitmaken van het gezin van de Klant en duurzaam verblijven op de vaste verblijfplaats van de Klant (wat o.m. kan worden aangetoond door bewijs van domicilie, door andere relevante officiële registratie op het adres).
4.4 De toegang tot TADAAM Televisie kan afhankelijk zijn van een aantal elementen zoals:
• het beschikken over toegang tot een afdoende functionerend mobiel of vast netwerk,
• het beschikken over (en eventueel de registratie van) een compatibel eindtoestel dat beschikt over de voor (de functionaliteiten van) de dienst vereiste technische specificaties,
• de activering van de dienst door TADAAM.
• de identificatie van de Eindgebruiker door middel van een gebruikersnaam en/of wachtwoord of pincode,
4.5 U kan tot maximaal 200 uur aan opnames voor maximum 60 dagen bewaren.
4.6 Omwille van beslissingen van bevoegde autoriteiten en/of rechtenhouders kunnen nadere beperkingen geïmplementeerd worden.
4.7 De Klant blijft ten aanzien van TADAAM en mogelijke derden als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van TADAAM Televisie onder zijn abonnement, en dit gebruik wordt steeds en uitsluitend aan de Klant aangerekend.
4.8 TADAAM heeft geen editoriale verantwoordelijkheid over de inhoud van de opgenomen kanalen en uitzendingen, die uitsluitend in handen is van de omroepen en andere leveranciers van audio en audiovisuele inhoud. Informatie over kanalen en uitzendingen wordt verstrekt op basis van informatie die TADAAM ontvangt van omroepen en andere leveranciers, en is louter informatief. TADAAM is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van (de inhoud van en/of informatie over) de kanalen en uitzendingen, die uitsluitend bij de omroepen en andere leveranciers berust.
4.9 Het is mogelijk dat de Klant via TADAAM Televisie toegang kan krijgen tot (al dan niet betalende) diensten aangeboden door derden (zoals audio- en/of audiovisuele diensten op aanvraag, applicaties, videogames, audiovisuele inhoud, publicaties, websites, betaaldiensten, informatie, etc.). Bijkomende voorwaarden van derden kunnen van toepassing zijn op die diensten. TADAAM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie over, de levering, het gebruik en bijkomende kosten van die diensten.
4.10 De intellectuele eigendom (o.m. merkenrechten, auteursrechten en naburige rechten) op de TADAAM Televisie-dienst en de audio- en audiovisuele inhoud berust uitsluitend bij TADAAM en haar leveranciers.
4.11 De Klant en de Eindgebruikers verwerven een beperkt, persoonlijk gebruiksrecht op TADAAM Televisie en de audio- en audiovisuele inhoud, conform de bepalingen in deze overeenkomst en de functionaliteiten van de TADAAM Televisie-dienst. De gebruiksrechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de Klant en de Eindgebruikers door deze overeenkomst of door de wet, blijven uitdrukkelijk voorbehouden aan TADAAM en haar leveranciers.
4.12 De Klant verbindt zich ertoe de eventuele technische maatregelen die de audio- en audiovisuele inhoud beschermen of het gebruik ervan beperken, niet te omzeilen, alsook alle beperkingen na te leven die hem betreffende het gebruik van die inhoud worden meegedeeld.
4.13 De Klant erkent dat voor bepaalde audio- en audiovisuele inhoud specifieke beperkingen op gebruiksrechten kunnen worden opgelegd door leveranciers van TADAAM. De Klant vrijwaart TADAAM integraal tegen elke aanspraak van leveranciers of derde partijen wegens niet-naleving van de verplichtingen in dit artikel.
4.14 De bepalingen van artikel 5.3. m.b.t. het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden zijn eveneens van toepassing op de gebruiksnamen en wachtwoorden voor TADAAM Televisie.

5. DE INTERNETDIENST

5.1 Algemeen
• De Internetdienst is enkel beschikbaar in België. De toegang tot de Internetdienst kan afhankelijk zijn van een aantal elementen zoals het beschikken over toegang tot een afdoende functionerend mobiel netwerk van TADAAM.
5.2 Specifieke verplichtingen van TADAAM
• TADAAM verbindt zich ertoe beveiligingen in te bouwen in het TADAAM-netwerk, waardoor potentieel misbruik wordt geminimaliseerd. TADAAM kan hiermee niet elke vorm van oneigenlijk gebruik uitsluiten.
• TADAAM draagt daarom geen enkele verantwoordelijkheid inzake virussen, ongewenste e-mail, indringers via onbewaakte poorten of andere informaticacriminaliteit vanwege derden.
• TADAAM zal optreden tegen misbruiken op het TADAAM-netwerk gepleegd door zijn Klanten en de gebruikers van zijn Diensten, voor zover TADAAM hiervan op de hoogte is. Bij zaken met een hoogdringend karakter kan TADAAM, om de integriteit van het netwerk te bewaren, onmiddellijk de verbinding schorsen voor een tijdelijke periode. Indien het misbruik niet ophoudt, kan TADAAM beslissen het desbetreffende abonnement te schorsen of andere maatregelen te nemen zoals voorzien in de voorwaarden.
• Voor misbruiken op andere netwerken of door personen met IP-adressen die niet door TADAAM werden toegekend, dient de beheerder van het betrokken IP-adres op de hoogte te worden gebracht, zodat deze zijn Klant kan identificeren en de nodige maatregelen kan nemen.
• TADAAM kan op vraag van bevoegde derden overgaan tot het blokkeren van bepaalde onrechtmatige informatie op het internet.
5.3 Specifieke verplichtingen van de Klant
Het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden
• Om toegang te krijgen tot de Internetdienst, wordt de Klant een of meer persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden toegewezen. De Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en het passende gebruik ervan. Het paswoord en de gebruikersnaam worden niet door TADAAM gevraagd, tenzij strikt noodzakelijk voor een interventie en enkel bij een telefonische tussenkomst of als reactie op een mail van de Klant.
• Elk gebruik van om het even welke Dienst na opgave van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord, zal worden beschouwd als bewijs van gebruik door de Klant. Indien U enige reden heeft om aan te nemen dat een gebruikersnaam of wachtwoord bekend geworden is aan iemand die niet gemachtigd is dit te gebruiken of dat een gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt wordt of gebruikt zou kunnen worden op een niet- toegelaten wijze, dient U TADAAM daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
• Indien TADAAM redenen heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid in gevaar is of wordt geschonden of de internetdienst wordt misbruikt, kan TADAAM Uw gebruikersnaam of wachtwoord veranderen, waarvan U op de hoogte wordt gebracht.
• Indien U Uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, kunt U via Mijn TADAAM een nieuw paswoord aanvragen, voor zover U voldoet aan de veiligheidscontroles die TADAAM hieromtrent instelt.
Verbruik van de Internetdienst, beperkingen inzake toegang en verbruik van de Internetdienst
• De Klant verbindt zich ertoe bij het verbruik van de internetdienst andere gebruikers, noch het TADAAM-netwerk te belemmeren, op welke wijze dan ook.
• TADAAM kan genoodzaakt zijn door onafwendbare technische redenen om tijdelijk of definitief bepaalde specificaties van de door U gekozen abonnementsformule te wijzigen om de continuïteit van de dienstverlening aan alle klanten te kunnen blijven verzekeren. Dergelijke wijzigingen zijn noodzakelijk om de door U gevraagde dienstverlening aan alle klanten te kunnen blijven verzekeren.
Beperkingen m.b.t. de simkaart
• De Klant verbindt zich ertoe de simkaart niet te gebruiken op enige andere wijze dan deze voorzien in de Overeenkomst. De simkaarten mogen uitsluitend worden gebruikt in de modem die door TADAAM ter beschikking wordt gesteld en mogen in geen geval worden gebruikt in toestellen van het type ‘Simbox’, ‘gsm-gateway’ of in vergelijkbare toestellen.
• De simkaarten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen in geen geval worden gebruikt in het kader van de wederverkoop van communicatie of herrouting. Inbreuken hierop zullen aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 1.000 EUR per inbreuk.
5.4 Fair Use Policy
TADAAM gaat uit van een ongelimiteerd volume. Bij een mobiel netwerk is het hebben van een goede internetervaring niet alleen afhankelijk van een goede mobiele dekking, maar ook de bezetting van dat netwerk speelt een belangrijke rol. Om alle TADAAM klanten een zo optimaal mogelijke internetervaring te geven zonder onnodig te moeten ingrijpen met volumebeperkingen, opteren we voor een “Fair use policy” die enkel en alleen zal worden toegepast van zodra we merken dat de ervaring van bepaalde TADAAM klanten negatief wordt beïnvloed door het surfgebruik van andere TADAAMers. Concreet betekent dit dat van zodra je internetverbruik meer dan 300GB bedraagt in de lopende periode dan kan het zijn dat we je snelheid terugbrengen naar 5Mbps, hetgeen nog ruimschoots voldoende is om op een kwalitatieve wijze TV te kijken met TADAAM. Desalniettemin zullen we dus enkel ingrijpen indien we merken dat andere TADAAM-klanten hinder ondervinden bij het gebruiken van hun dienst. Je volume blijft onbeperkt.

6. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De Overeenkomst treedt in werking op de dag van de activering van de dienst en is steeds van onbepaalde duur.

7. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN TADAAM

7.1 TADAAM verbindt zich ertoe haar vakkundigheid en zorg aan te wenden om U ononderbroken Diensten van de best mogelijke kwaliteit te verstrekken, conform de wettelijke, reglementaire en contractuele voorschriften.
7.2 TADAAM kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover U bewijst dat TADAAM een zware contractuele fout heeft begaan, in geval van opzet; of indien TADAAM een verbintenis niet heeft uitgevoerd die een van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van TADAAM is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die U heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens of opnames. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TADAAM beperkt tot het equivalent van 3 maanden abonnementsvergoeding van de betrokken dienst.
7.3 TADAAM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging of tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten en de gevolgen daarvan wegens overmacht of door handelingen of nalatigheden van derden.
7.4 TADAAM stelt de betrokken diensten enkel ter beschikking. U weet en erkent dat TADAAM, behoudens voor eigen kanalen en uitzendingen, geen controle heeft over de informatie, kwaliteit, veiligheid of de prijs van gegevens, programma’s of diensten waartoe U toegang heeft via de Diensten, en dat TADAAM de inhoud van de informatie die U zendt, downloadt, uploadt en/ of ontvangt via de Diensten, niet onderzoekt. TADAAM draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de doorgezonden en ontvangen informatie, van welke aard dan ook. Wat betreft diensten van derden die worden verstrekt via het TADAAM-netwerk of waarvan U gebruik kan maken via de Diensten, weet en erkent U dat TADAAM enkel optreedt als tussenpersoon voor de aanrekening en inning. TADAAM kan in geen geval worden beschouwd als aanbieder in eigen naam of voor eigen rekening van deze diensten.

8. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

8.1 De Klant verbindt zich ertoe de Diensten enkel te gebruiken voor wettige doeleinden, in overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant staat in voor de naleving van de Overeenkomst door de Eindgebruiker(s). De diensten en de inhoud ervan mogen enkel worden gebruikt voor privégebruik, tenzij anders met U wordt overeengekomen.
8.2 U mag deze Dienst, inclusief de inhoud, TADAAM-Apparatuur, kosteloos noch ten bezwarende titel verspreiden, commercialiseren, verkopen aan, verhuren aan, ter beschikking stellen aan of op een of andere wijze vermenigvuldigen op welke drager dan ook ten voordele van eender welke derde partij noch openbaar maken, tenzij mits voorafgaande, uitdrukkelijke, onbetwistbare en schriftelijke goedkeuring vanwege TADAAM.
8.3 Elk frauduleus en/of onrechtmatig gebruik van de TADAAM-Diensten, -producten en/of -Apparatuur is ten strengste verboden. De licentie om de TADAAM-software te gebruiken is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruikerslicentie van de TADAAM-software verstrijkt onmiddellijk bij beëindiging van deze Overeenkomst.
8.4 U dient als een goede huisvader de TADAAM-Apparatuur te beheren. De TADAAM-Apparatuur blijft eigendom van TADAAM. Overdracht van de TADAAM-Apparatuur aan een derde is niet toegestaan zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van TADAAM.
8.5 De Klant is ten opzichte van TADAAM aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan TADAAM, inclusief aan TADAAM-Apparatuur, en derden, wanneer deze schade voortvloeit uit het gebruik van de Diensten en niet veroorzaakt is door een fout van TADAAM.
8.6 De Klant verbindt zich ertoe TADAAM op de hoogte te brengen van verlies en diefstal van de eindapparatuur en/of TADAAM-Apparatuur. De inhoud van de communicatie die U verwezenlijkt via het gebruik van de Diensten, blijft in alle gevallen Uw eigen verantwoordelijkheid en TADAAM wordt niet geacht dit te beperken of daarop toe te zien. U vrijwaart TADAAM tegen alle aanspraken die derden tegen TADAAM instellen op basis van Uw foutief en/of onwettig gebruik van de Diensten. U verbindt zich ertoe tevens alle nodige maatregelen te treffen om de integriteit en confidentialiteit van Uw gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informaticacriminaliteit. Informatie hieromtrent kunt U onder meer terugvinden op www.TADAAM.be.
8.7 Op verzoek van TADAAM verstrekt de Klant het identificatienummer van de simkaart en/of het IMEI-nummer (tot identificatie van de eindapparatuur) van de voor de TADAAM Diensten gebruikte eindapparatuur.
8.8 Onverminderd de overige bepalingen van deze Overeenkomst, dient de Klant zich te weerhouden van volgende handelingen, zonder dat deze opsomming geacht wordt limitatief te zijn: elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de simkaart en elk frauduleus of onrechtmatig gebruik van de simkaart, het decompileren van de simkaart of onderwerping ervan aan analyse, retrotechniek of het creëren van een afgeleide software.

9. VERGOEDINGEN EN KOSTEN

9.1 De kosten en vergoedingen die U verschuldigd bent voor Diensten, worden vermeld in de aankoopbevestiging.
9.2 TADAAM heeft het recht om haar prijzen en tarieven eenmaal per jaar aan te passen aan de index van de consumptieprijzen. In geval van een indexering wordt U één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan op de hoogte gebracht. U aanvaardt dat deze kennisgeving kan gebeuren per e-mail of via uw Betalingsoverzicht en U erkent dat dit een voldoende, behoorlijke en individuele kennisgeving uitmaakt. In geval van een indexering heeft U het recht om de overeenkomst kosteloos en schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste Betalingsoverzicht na de inwerkingtreding van de indexering.
9.3 De abonnementsvergoeding is verschuldigd vanaf de dag van activering van de Dienst. Door u te abonneren, machtigt U TADAAM (of een derde door TADAAM aangestelde partij) om de abonnementskosten maandelijks automatisch in rekening te brengen via de opgegeven betaalmethode.
9.4 De abonnementsvergoeding blijft verschuldigd, ook al gebruikt U de dienst niet, behoudens bij een pauzering van de Dienst (zoals verder toegelicht in artikel 11).

10. BETAALOVERZICHT EN BETALINGSMODALITEITEN

10.1 Het Betaaloverzicht wordt U maandelijks elektronisch toegezonden en is beschikbaar op mytadaam.be
10.2 Het Betaaloverzicht is aan U gericht of aan een door U aangeduide betalende derde. Indien deze betalende derde in gebreke blijft, ontslaat dit U niet van Uw betalingsverplichting. Bij niet-betaling op de vervaltermijn, stuurt TADAAM U of de door U aangeduide betalende derde een notificatie. Vervolgens beschikt u over enkele dagen (zoals nader omschreven in de voormelde notificatie) om deze betaling in orde te brengen. Indien de betaling niet wordt voldaan voor de aanvang van de nieuwe abonnementsperiode, zal de overeenkomst automatisch gepauzeerd worden.

11. PAUZEREN

11.1 Klanten hebben de mogelijkheid om de Diensten te pauzeren. De Klant dient hiervoor voor het einde van de huidige abonnementsperiode zijn overeenkomst te pauzeren via mytadaam. De pauzering gaat in op het einde van de lopende abonnementsperiode. De Diensten kunnen maximaal gedurende 6 opeenvolgende maanden gepauzeerd worden. Bij een pauzering van meer dan 6 maanden zal de overeenkomst worden beëindigd na kennisgeving aan de Klant.

12. OPZEGGEN DOOR DE KLANT

12.1 U kunt de Overeenkomst te allen tijde en zonder verplichte motivering beëindigen op mytadaam.be. De opzegging zal van kracht worden op de dag na de laatste dag van de lopende abonnementsperiode.
12.2 De TADAAM-Apparatuur waarover de Klant beschikt, dient in goede staat te worden terugbezorgd aan TADAAM, tenzij U hierover andere instructies van TADAAM krijgt.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan het TADAAM privacybeleid. U kan het TADAAM privacybeleid steeds raadplegen op TADAAM.be/privacy.

14. KLACHTEN

14.1 Klachten dienen gericht te worden aan de TADAAM via support@TADAAM.be.
14.2 Klachten dienen binnen de twee maanden na aanrekeningsdatum of het schadegeval te worden gericht aan TADAAM. De verplichting tot betaling van het betwiste bedrag en eventueel de maatregelen genomen ten gevolge van niet-betaling worden dan geschorst. Het niet-betwiste bedrag moet binnen de normale termijn worden betaald. Na analyse van de klacht en vervolgens verwerping ervan door TADAAM, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk volledig opeisbaar.
14.3 Wanneer U niet akkoord gaat met de beslissing over Uw klacht, kunt U zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Contactgegevens Ombudsdienst: Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel of www.ombudsmantelecom.be. Indien Uw klacht ontvankelijk verklaard wordt door de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, worden geen administratieve kosten aangerekend en wordt de inningsprocedure opgeschort tot een maximale periode van vier (4) maanden vanaf de indiening van de klacht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Bij aanhoudende kwaadwillige of hinderende oproepen kunt U zich eveneens richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

15. OVERDACHT EN WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

15.1 TADAAM heeft het recht na kennisgeving alle of een deel van zijn contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Klant hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht. Er wordt een kosteloos opzeggingsrecht voorzien als dit een wijziging van de klantvoorwaarden met zich meebrengt.
15.2 De Klant kan zijn contractuele rechten en plichten geheel overdragen aan een derde mits schriftelijke toestemming van TADAAM.
15.3 De Klant erkent en aanvaardt dat de Diensten evolutief zijn. Zo kan het aanbod van audio- en/of audiovisuele inhoud van TADAAM Televisie wijzigen ten gevolge van omstandigheden, soms ook buiten de wil van TADAAM. TADAAM zal de Klant tijdig informeren over voormelde wijzigingen. Waar mogelijk zal TADAAM naar beste vermogen het betrokken aanbod zo snel mogelijk vervangen door een gelijkwaardig aanbod.
15.4 TADAAM kan de prijzen, voorwaarden en/of kenmerken van de Diensten wijzigen wanneer dit noodzakelijk is omwille van objectieve externe factoren die niet louter afhangen van haar wil. Partijen komen overeen dat als objectieve externe factoren worden beschouwd (i) wijzigingen van het toepasselijk wettelijk en/of regelgevend kader, en (ii) beslissingen van bevoegde regelgevende overheden.

16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.