Wedstrijdreglement

 

ARTIKEL 1 – Inleiding

TADAAM/TELENET BVwaarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond TADAAM Explore (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 16 augustus 2021 tot 25 augustus 2021 om middernacht. De winnaars worden bekendgemaakt op 26 augustus 2021.

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor TADAAM-klanten en niet TADAAM-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit).

De deelnemer moet in het bezit zijn van een rijbewijs cat.B voor minstens 3jaar. Voertuig moet ook in bezit zijn van een trekhaak. Of deelnemer zorgt zelf voor een voertuig met trekhaak.

De Wedstrijd geldt niet voor medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://tadaam.be/explore

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen 8 winnaars worden aangeduid op 26 augustus 2021. Van de deelnemende TADAAM-klanten zullen 6 winnaars aangeduid worden, daarnaast zullen ook 2 niet-klanten worden aangeduid die deelnamen aan de Wedstrijd.

De deelnemers van de Wedstrijd zullen een schiftingsvraag moeten beantwoorden. De winnaars worden geselecteerd door de Organisator op basis van originaliteit van hun antwoord.

De winnaars zullen op 26 augustus 2021 worden bekend gemaakt via mail en via onze diverse social media accounts (Facebook, Instagram).

ARTIKEL 5 – De Prijs

Iedere winnaar aan de Wedstrijd zal dezelfde prijs ontvangen.

Deze prijs omvat:

  • Het huren van een Teardrop + Rooftop Tent met max 4 vrienden of familieleden voor één week.
    • De Teardrop wordt uitgerust met een TADAAM BOX waarmee je enge films of shows van je favoriete zenders kan streamen, zelfs op het meest afgelegen plekje van België.
    • Tijdens het verblijf hebben de winnaars ook toegang tot onbeperkte Wi-Fi powered by TADAAM.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

Winnaars van de Wedstrijd die een week zullen overnachten in de TearDrop, accepteren de algemene verkoopsvoorwaarden, deze kan men vinden op de website van Droplife. https://www.droplife.be/

Winnaars van de Wedstrijd worden gevraagd om de Teardrop na hun verblijf in dezelfde staat achter te laten zoals ze hem gekregen hebben en volgens de richtlijnen opgesteld door Droplife.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook opgelopen door deelnemers of begeleidende personen, of verlies van of schade aan hun persoonlijke eigendommen als gevolg van tijdens hun verblijf bij Droplife. 

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 – Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 – Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.